חפץ חיים 11-13 תל אביב

סטטוס

שטח המגרש

מספר דירות קיים

מספר דירות חדשות

זכויות בניה

יזם

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר