חולדה 7 תל אביב

פרויקט חיזוק ועיבוי לבניין מגורים באזור ההכרזה

בביצוע

סטטוס

שטח המגרש

6

מספר דירות קיים

2

מספר דירות חדשות

זכויות בניה

פרטי

יזם

ערן שילר

קונסטרוקטור

יועץ אינסטלציה

יועץ תנועה

יועץ פיתוח

יועץ חשמל

יועץ מיזוג אויר